4 kyu

Shortest Knight Path

2987396% of 357719 of 1,599ElDynamite
Loading comments...