6 kyu

k-permutations of n

5379% of 70140MTDzi
Loading comments...