5 kyu

Loading Kata: Going to zero or to infinity?