5 kyu

Loading Kata: My Very Own Python's Split Function