5 kyu

Loading Kata: Primitive Pythagorean Triples