7 kyu

Loading Kata: Basics 02: String - Array - Result?