8 kyu

Loading Kata: Grasshopper - Object syntax debug