5 kyu

Loading Kata: Fun with trees: array to tree