6 kyu

Loading Kata: Chess Fun #10: Chess Encryption