6 kyu

Loading Kata: Simple Fun #133: Six Column Encryption