6 kyu

Return 1, 2, 3 randomly

481690% of 251442 of 957xakdog
Loading comments...