6 kyu

Loading Kata: Replace Noun Phrases with Pronouns