6 kyu

Loading Kata: Runtime analysis: Euclidean algorithm