1375 Kata Found

1075% of 45Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu
0058% of 67Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu
1053% of 2031Javatlacati
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
7 kyu
Beta
Forth
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
2 kyu

Loading...