293 Kata Found

10100% of 23Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu
100% of 04Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu
300% of 02FArekkusu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu
400% of 01FArekkusu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
3 kyu
1050% of 35eptaceps
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu
1050% of 68Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu

Loading...