1799 Kata Found

0033% of 35jonny_boy
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
0082% of 1723ozichukwu
Status:Awaiting moderator approval
Estimated Rank:
7 kyu
1125% of 23oybek
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu
2067% of 68tortar
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
00100% of 34Dr Gabo
Status:Ranking feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu
1069% of 810fatherof4
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu
2050% of 57induhiu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
1073% of 1525bretcameron
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu

Loading...