7 kyu

Loading Kata: Simple Fun #51: Array Previous Less