6 kyu

Loading Kata: The Pony Express (missing rider)