3 kyu
Custom User Avatarj-jiseophan
Drama & Company1,323
3 kyu
Custom User Avatarleehd
Drama & Company1,221
4 kyu
Custom User Avatarhegrecom
Drama & Company1,131
4 kyu
Custom User Avatartomkim
Drama & Company643
5 kyu
Custom User Avatarcodegangpk
Gangnam Clan333
5 kyu
Custom User Avatarpakddo
Drama & Company265
6 kyu
Custom User Avatarmk.ko
Gangnam Clan174
6 kyu
Custom User Avatardyyeom
Drama & Company128
7 kyu
Custom User Avatarcodegangdo
Gangnam Clan50
7 kyu
Custom User AvatarChoi-JinHwan
Drama & Company48
8 kyu
Custom User Avatarharry.yoon
Drama & Company20
8 kyu
Custom User AvatarGorita
Drama & Company12
8 kyu
Custom User Avatarshinsunyoung
Drama & Company6
8 kyu
Custom User Avatarroharon
Drama & Company4