5 kyu

Loading Kata: Ruby Array invoke instance method