2 kyu

Loading Kata: Folding through a fixed point