7 kyu

Loading Kata: Fuel economy converter (mpg <-> L/100 km)