7 kyu

Python's Dynamic Classes #1

231488% of 126497adam-tokarski
Loading comments...