7 kyu

Python's Dynamic Classes #1

251488% of 136541adam-tokarski
Loading comments...