8 kyu

Loading Kata: altERnaTIng cAsE <=> ALTerNAtiNG CaSe