6 kyu

Loading Kata: Coding 3min: Collatz Array(Split or merge)