7 kyu

Python Checkerboard

5191% of 73217gaptekar
Loading comments...