Beta

Loading Kata: Strip external rows and columns when only zeros