5 kyu

Loading Kata: Two arrays -- Zero rows and zero columns