5 kyu

Loading Kata: Alphabet wars - nuclear strike