5 kyu

Loading Kata: One Line Task: Shortest FizzBuzz