Beta

Loading Kata: Adding without the plus operator