7 kyu

Loading Kata: Mirror, mirror, on the wall...