Beta

Loading Kata: Goal expansion: anonymous predicates