1932 Kata Found

Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu
1050% of 35eptaceps
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu

Loading...