Ad
1,274 Kata Found
Status:Ranking feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
Status:Awaiting approval
Estimated Rank:
7 kyu
Status:Waiting for issues to be resolved
Estimated Rank:
6 kyu
Status:Awaiting approval
Estimated Rank:
5 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
7 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu

Loading...