267 Kata Found

Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
5168% of 3757nrr
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
7 kyu
0093% of 712sgerodes
Status:Awaiting moderator approval
Estimated Rank:
5 kyu

Loading...