4 kyu
Alex-
Majavapaja850
4 kyu
-Sami
Majavapaja624
6 kyu
Juha Honkaranta
Happit184
6 kyu
epelo
151
7 kyu
trinyah
25
8 kyu
zam2015
6
8 kyu
Hannusi
Cloudriven6
8 kyu
kmarjok
3
8 kyu
koskimiesl
3
8 kyu
Jemima
2