Ad
1 dan
Custom User Avatarakar-0
COBOL team78,231
3 kyu
Custom User AvatarPavelavl
1,338
4 kyu
Custom User Avatarкж молодец
788
4 kyu
Custom User Avatarzzamotaev
COBOL team748
4 kyu
Custom User Avatarkaptoxa
672
5 kyu
Custom User AvatarPinnacle
bad practices344