1 kyu
Balkoth
30579
2 kyu
KonradLinkowski
undefined5429
1 kyu
anhvut
Software Craftsmanship Toulouse5169
2 kyu
superbob
Software Craftsmanship Toulouse3757
4 kyu
GaspardP
Software Craftsmanship Toulouse1687
5 kyu
ludopradel
Software Craftsmanship Toulouse538
5 kyu
rbitard
496
5 kyu
SebastienF
Software Craftsmanship Toulouse, Stack-Labs410
6 kyu
Jean31
Software Craftsmanship Toulouse143
6 kyu
LaurentW
120
7 kyu
Ghettoblaster
Software Craftsmanship Toulouse62
7 kyu
bebr
Software Craftsmanship Toulouse58